Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het te voeren beleid en bestaat per 1 september 2015 uit 4 bestuursleden, welke allen onbezoldigd hun werkzaamheden verrichten.

Alle bestuursleden hebben één stem in deze vergaderingen en voor de besluitvorming geldt dat altijd een volstrekte meerderheid van de stemmen benodigd is.

Alle bestuurders zijn van onbesproken gedrag en geen van de bestuursleden heeft zich schuldig gemaakt aan een zodanig misdrijf dat twijfels bestaan omtrent de integriteit van die persoon, zijn respect voor andermans persoon of goed of de Nederlandse rechtsorde.

De Stichting wordt verder facilitair ondersteund door medewerkers van Kinder Service Hotels.